99 za, 1 się wstrzymał od głosu – przedstawiciel Turcji (jeden z pięciu Turków!). W powiązanych wyniki imienne głosowania oraz treść rezolucji.