Funkcjonariusz działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Obowiązujące rozporządzenie, nie ma mocy prawnej. Rozporządzenie również nie może stać w sprzeczności z ustawą ani z Konstytucją.